การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันสำหรับการทำงาน Institute Research Applying for work

เรามักมองว่าการวิจัยเป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสมากเท่าไหร่นัก แต่แท้จริงแล้วการวิจัยคือเพื่อนสนิทของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับตาลงในแต่ละวันเลยทีเดียว ผู้บันทึกได้นำเอาการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการทำวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการ คอยสะกิดให้หยุดคิดหยุดสังเกต ไม่หลงลืมจุดสำคัญเล็กๆ น้อยๆ และได้เปรียบเทียบตัวแปรต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาท ทำให้เราสามารถท่องเที่ยวให้ได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้กับการลงมือทำวิจัยต่างๆ ได้จริง


  • คู่มือการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน"ไดอารีวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research Diary)" สิงหาคม 2556 [ภาพเล็ก,ภาพใหญ่,ภาพTiltviewer]

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจำกัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
 

Number of View :2145