วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

  • ด้านนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งานกำหนดกรอบอัตรากำลัง งานฐานข้อมูลนักศึกษา งานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และ งานติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน
  • ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การจัดทำข้อมูลการตรวจระบบประกันคุณภาพ ISO การทบทวนของฝ่ายบริหาร การจัดทำข้อเสนอแนะ การประเมินการสอนและรวมถึงการประเมินต่างๆ การรายงานผลการประเมินความเสี่ยง รายงานข้อมูลตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ประสานงานโครงการ ASEAN-AUN และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
  • ด้านวิจัยสถาบัน เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านงานวิจัยสถาบัน เพื่อการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของคณะ งานแผนพัฒนาคณะ งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน งานศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารงาน

 74 total views,  3 views today