โครงสร้างการบริหารงาน

หัวหน้างาน : นางมฤฉัตร เจริญทรัพย์
จำนวนบุคลากรในงาน
ประเภทวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย22
พนักงานเงินรายได้33
รวม55
โครงสร้างการบริหารงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ด้านวิจัยสถาบัน ด้านนโยบายและแผน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีรองคณบดีฝ่ายนโยบาย วิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดี ฝ่ายงบประมาณ อัตรากำลังและวางแผน ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณ งานวางแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะ และงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย มีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย มีหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลรับผิดชอบในงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีพนักงานปฏิบัติงาน ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งานกำหนดกรอบอัตรากำลัง งานฐานข้อมูลนักศึกษา งานรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ และงานติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีนักวิจัย ดูแลรับผิดชอบ ในงานด้านงานวิจัยสถาบัน การนำเสนอข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารคณะ ดังแสดงในรูป

แสดงโครงสร้างการบริหารงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 76 total views,  1 views today