ด้านวิจัยสถาบัน

งานในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ความเคลื่อนไหว และ สถิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลของคณะการเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งการจัดทำสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะด้าน โดยดำเนินการจัดทำออกมาในรูปแบบของงานวิจัยสถาบัน และงานวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกคณะฯ มีรายละเอียดดังนี้

การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานกระบวนการต่างๆ และสภาพแวดล้อมขององค์กรตามขอบเขต ลักษณะ หน้าที่ หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรหรือสถาบันนั้นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการดำเนิน “งานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร” ผ่านทางกระบวนการวิจัย คือ ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System: MIS) และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) โดยมีแนวคิดหรือเป้าหมายหลักของการวิจัยสถาบันก็คือ เพื่อนำข้อมูลหรือข้อค้นพบต่างๆ จากการวิจัยไปใช้ประกอบในการแก้ปัญหา กำหนดนโยบายและแผนตามพันธกิจในการพัฒนาสถาบันในลักษณะแผนระยะยาว รวมทั้งประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ

 การวิจัยสถาบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น มีลักษณะของการวิจัยเป็นแบบ “การวิจัยและพัฒนา: Research and Development” หรือ R&D คือ การวิจัยที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพงาน โดยผลลัพธ์ของการวิจัยจะปรากฏให้เห็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ประเภทสื่อ / ชิ้นงาน (Material) และประเภทแบบหรือวิธีการทำงาน (Procedure / Process)

ภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทำงานวิจัยสถาบัน มีขอบเขตการทำงานอยู่ 6 ประการ คือ

 • รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาและการบริหารคณะฯ
 • จัดทำการวิจัยตามแผนงานวิจัยสถาบันที่กำหนดไว้
 • จัดทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนของคณะฯ เพื่อรองรับฝ่ายบริหารในการใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคณะฯ ไปในทิศทางที่เหมาะสม
 • จัดทำเอกสารบทคัดย่อ ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในรูปแบบของเอกสารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ และผลงานการวิจัยสถาบันแก่ผู้มาขอใช้บริการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อประโยชน์ทางการวิจัยเชิงประเมินแก่ผู้มาขอใช้บริการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดทำ “งานวิจัยสถาบัน” จึงเป็นศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ศึกษาข้อมูลแวดล้อมเพื่อวางแผนการศึกษาตามแนวโน้มสภาวการณ์ในอนาคต ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจหลักของคณะฯ พร้อมทั้งมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากแผนงานที่ได้วางไว้ในแต่ละรอบปี เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ นักวิจัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานด้านการวิจัยสถาบันและการวิเคราะห์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ที่พร้อมต่อการวิเคราะห์ในเบื้องต้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่จัดทำแล้วเสร็จผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

 • การประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถนำผลงานวิจัยสถาบันได้ใช้ประโยชน์ได้รับทราบ
 • การจัดส่งผลงานวิจัยสถาบันเป็นรูปเล่มให้หน่วยงานต่างๆ และห้องสมุดซึ่งเป็นศูนย์กลางความรู้
 • นำข้อความแสดงการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัด
 • การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้มาขอใช้บริการด้านการวิเคราะห์ และแนวทางการจัดทำงานวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ รวมถึงภายนอกมหาวิทยาลัย

ในการจัดทำงานวิจัยสถาบัน นอกจากจะต้องดำเนินการอย่างสมบูรณ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด เพื่อให้ได้รับข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง พร้อมต่อการนำไปปรับใช้ให้เกิดการวางแผนการทำงานต่างๆ ของคณะฯ แล้ว ยังต้องอาศัยลักษณะการทำงานที่มีความเป็นระบบ รวดเร็ว และแม่นยำ สามารถจัดสรรเวลาการทำงานได้อย่างเหมาะสม ไม่กระทบต่อแผนการปฏิบัติงานเดิมจนเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อคณะฯ จากความล่าช้าในการดำเนินการศึกษา เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบแล้ว แต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติจริงนั้น ส่วนใหญ่แตกต่างไปจากแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลามีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักวิจัยจึงต้องพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการศึกษา และพร้อมต่อการศึกษาเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยในช่วงเวลานั้นๆ ส่งผลให้เกิดปริมาณภาระงานนอกแผนปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตลอดปี

สรุปลักษณะภาระงาน

 1. งานวิจัยสถาบัน การวิจัยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการค้นหาข้อเท็จจริงและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ประโยชน์ที่สำคัญจากการทำวิจัยประการหนึ่ง คือ สามารถเป็นข้อมูลที่ดีให้กับทุกๆ ฝ่ายการทำงานที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติของตนได้ ในกระบวนการทำวิจัยนั้น ก่อนที่จะสามารถระบุถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ จะต้องทำการศึกษาข้อมูลของคณะฯ ในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติ ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนลักษณะพื้นฐานของทุกกลไกในคณะฯ  มีผลทำให้ผู้ศึกษาได้รับทราบภาพสะท้อนของความเป็นคณะฯ ในมุมมองต่างๆ เกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นการนำเอาทรัพยากรทางความรู้ของคณะในแง่ของข้อมูลที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดแนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ให้ก้าวไปสู่จุดยืนที่ดีและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ ศึกษาปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นเร่งด่วนในการรับการแก้ปัญหา ทั้งจากการวิเคราะห์ของผู้ศึกษาและจากความประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการระบุสาเหตุของปัญหา การสร้างเครื่องมือการวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ต่อไป ในกรณีที่มีอุปสรรคต่อการดำเนินงานวิจัยสถาบันได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบโดยตลอด โดยมุ่งให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดระบบการทำงานที่ดี
 2. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร / งานศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาในการบริหาร งานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร / งานศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาในการบริหาร มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่พบในระยะเวลาสั้น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาหรือเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการโดยเร่งด่วน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงทีต่อความต้องการของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
  • งานวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร
  • งานวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่สังกัด
  • งานวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ภายในคณะ
  • จัดทำข้อมูลสำหรับการเสนอผลงานวิจัยสถาบันในที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 3. งานวิเคราะห์และประเมินคุณภาพโดยรวมของคณะในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์โดยอาศัยกระบวนการวิจัย เช่น งานประเมินผลบัณฑิตประจำปีการศึกษาที่มารายงานตัวเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการร้านค้าต่างๆ ที่เช่าพื้นที่จำหน่ายภายในคณะ
 4. การให้บริการด้านการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้มาขอใช้บริการด้านการวิเคราะห์ และวิจัย ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ รวมถึงภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
  • งานข้อมูลควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่สังกัด
  • งานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
  • การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการกิจกรรมพิเศษและจัดประชุมเพื่อบริหารรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 40 ปี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 145 total views,  1 views today