บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางมฤฉัตร เจริญทรัพย์

นางสาวพิมลพร อภิรมย์ชัยกุล

นางสาวธัญนันท์ มาดี

นางสาวทิพวรรณ บุญหล้า

นักจัดการงานทั่วไป โทร.0-5394-4108, 0-5394-2043
e-mail : tippawan.b@cmu.ac.th

นางสาวชลธิชา แก้วบุญเรือง

 1,689 total views,  5 views today