บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางมฤฉัตร เจริญทรัพย์

นางสาวพิมลพร อภิรมย์ชัยกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
โทร.0-5394-4108, 0-5394-2043
e-mail : pimonporn@eng.cmu.ac.th

นางสาวธัญนันท์ มาดี

นางสาวทิพวรรณ บุญหล้า

พนักงานปฏิบัติงาน โทร.0-5394-4108, 0-5394-2043
e-mail : tippawan@eng.cmu.ac.th

นางสาวชลธิชา แก้วบุญเรือง

 247 total views,  3 views today