VOICE OF CUSTOMER 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนฯ

SERVICE

รายละเอียดการบริการต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานนโยบายแผนฯ

แผนการปฏิบัติงาน

รวบรวมแผนการปฏิบัติงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Policy,Planning and Educational Quality Assurance Section