งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

VOICE OF CUSTOMER 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนฯ

SERVICE

รายละเอียดการบริการต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานนโยบายแผนฯ

คู่มือ/เอกสารอื่นๆ

รวมรวมเกี่ยวกับคู่มือ
และเอกสารอื่นๆที่สำคัญ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Policy,Planning and Educational Quality Assurance Section

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 6 อาคาร 30 ปี 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4108 , 0-5394-2043 โทรสาร 0-5321-7287
E-mail plan@eng.cmu.ac.th