แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์ม ISO
แบบฟอร์มโครงการกลยุทธ์
แบบฟอร์มการประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มงบประมาณและอัตรากำลัง
แบบฟอร์มวิจัยสถาบัน
แบบฟอร์มยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มการจัดทําตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Challenge) และการจัดทำโครงการ/กิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์ ตามแผนฯ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

 2,253 total views,  7 views today