วิสัยทัศน์ พันธกิจ

พันธกิจ

  • ด้านนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งานวิเคราะห์และกำหนดกรอบอัตรากำลัง งานแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
  • ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology  (ABET)การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ Thailand Accreditation Body for Engineering Education (TABEE) การตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพตามระบบ ISO9001  การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก QS World University Rankings (QS)

 468 total views,  3 views today