ด้านประกันคุณภาพฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการบริหารคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด ที่มุ่งเน้นการกำหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม การตรวจสอบและการประเมินที่สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการดำเนินงานที่ครอบคลุมการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก โดยมีระบบตรวจติดตามเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการและเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ซึ่งแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

 • สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการระบบคุณภาพทุกด้าน ตามแนวทางที่ สกอ.กำหนด ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ ซึ่งได้แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพ ISO การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพและแต่งตั้งตัวแทนผู้บริหารฝ่ายคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2008 ตัวแทนผู้บริหารการจัดการความรู้ และตัวแทนผู้บริหารความเสี่ยง
 • สนับสนุนงานประกันคุณภาพของคณะ โดยจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและสร้างความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากผู้บริหารคณะและหัวหน้าภาควิชาในการให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ โดยสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนด้านประกันคุณภาพ ทั้งงบประมาณ สถานที่และครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการและกำหนดให้ภาระงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานบุคลากร
 • นำระบบคุณภาพ ISO ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายคุณภาพของคณะฯเพื่อประกาศใช้สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์นโยบายคุณภาพที่คณะกำหนด คือ“เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่การพัฒนา เพิ่มคุณค่าการบริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล”
 • กำหนดแผนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเพื่อติดตามและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองระบบ ISO และการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี
 • เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาและบัณฑิตโดยมีการบรรยายให้นักศึกษาในการสัมมนาของนักศึกษา และมีการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การประเมินการสอน การรายงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 • สำนักงานคณะได้จัดทำระเบียบปฏิบัติ (QP) และวิธีปฏิบัติงาน (WI) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ระบบ ISO และเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานแทนกันได้
 • จัดกิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนาสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินการประเมินด้านคุณภาพของคณะ ได้แก่ การประเมินการเรียนการสอน การประเมินความรู้ความเข้าใจ การประเมินสภาพแวดล้อมความพึงพอใจของบุคลากร การประเมินบัณฑิต และประเมินผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี
 • มีการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวน นโยบายและเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและหาแนวทางแก้ไข การดำเนินงานต่อไป ตลอดจนการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารตามระบบ ISO
 • ในปีการศึกษา 2552 ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัย ในหัวข้อ Systems for Quality Assurance in Research and Education–“SQUARE” จากโครงการ Thailand-EC Cooperation Facility โดย EU-Commission
 • ปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ธำรงไว้ซึ่งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ระบบ ISO 9001 : 2008 โดยได้รับการตรวจติดตามและรักษาการรับรองระบบต่อไปทั้งในขอบเขตของสำนักงานคณะ และโครงการ SQUARE ซึ่งได้รับรองระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 สำหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ในส่วนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 • ปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินภายนอกจาก สมศ. ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
 • ปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ (ASEAN University Network – Quality Assurance: AUN-QA) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 768 total views,  1 views today